polski  english 
Gatunki inwazyjne

Informacje pochodzą z Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów w Kierunku Strategii UE w sprawie gatunków inwazyjnych.

Gatunek inwazyjny to gatunek obcy (nierodzimy) o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z rodzimymi gatunkami o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.

To gatunek, którego wprowadzenie do środowiska lub rozprzestrzenianie się może zagrażać różnorodności ekologicznej lub pociąga za sobą inne nieprzewidziane konsekwencje. Gatunki inwazyjne stanowią drugie, zaraz po niszczeniu siedlisk największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności.

Wśród najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Polsce wymienić należy:
● jenota
● norkę amerykańską
● Szop pracz
● wioślarka kaspijska (Cercopagis pengoi)
● racicznica zmienna
● rak sygnałowy
● rak pręgowaty inaczej rak amerykański
● okoń nilowy
● stonka kukurydziana
● krab wełnistoszczypcy
● krabik amerykański
● kiełż wschodni

Wpływ gatunków inwazyjnych na ekologię:
Gatunki inwazyjne uważane są za jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Ich wpływ na lokalne środowisko obejmuje:
● konkurowanie z organizmami rodzimymi w zakresie pożywienia i siedliska: na przykład w wielu obszarach Europy pochodząca z Ameryki wiewiórka szara wypiera rodzimą wiewiórkę pospolitą
● zmienianie struktury ekosystemu, na przykład znaczna część wybrzeża Morza Śródziemnego została opanowana przez monokultury glonu Caulerpa taxi folia
● hybrydyzację z gatunkami rodzimymi
● większość gatunków inwazyjnych stanowi rezerwuar pasożytów i są nosicielami patogenów (np. szop pracz)

Skutki prawne i ekonomiczne
W chwili obecnej UE nie dysponuje żadnym wszechstronnym instrumentem dotyczącym postępowania z gatunkami inwazyjnymi. Gatunki inwazyjne stanowią również znaczne zagrożenie dla gospodarki w UE. Z dostępnych udokumentowanych informacji wynika, że szacunkowe koszty szkód powodowane przez gatunki inwazyjne oraz koszty niezbędnych środków kontroli wynoszą rocznie co najmniej 12 000 mln EUR.

Nie istnieje systemowy formalny wymóg dokonywania analizy ryzyka związku z zamierzonym wprowadzaniem gatunków nierodzimych, które mogą mieć wpływ na różnorodność biologiczną, a kwestia ich wprowadzania w sposób niezamierzony lub wskutek zaniedbania jest w znacznym stopniu nieuregulowana zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i Wspólnoty. Nie istnieje też żaden jednolity system monitorowania i kontroli gatunków inwazyjnych oraz ich skutków dla różnorodności biologicznej w Europie.
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 602594
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE